ek bhikari bhakar bhik magas-m…


ek bhikari bhakar bhik magas-may bhakar de...
.
bai sangas -bhakar shijel nahi she...
.
bhikari-mag bhakar shijni ka tu male miss call kar.
.
bai-miss call nahi mi tule fb var tag kari disu.
.
ha ha ha ha ha ha bhikari shock .....bai rock..

SMS Category : khandeshi Jokes